Sukesh Nayak, Harshad Rajadhyaksha and Kainaz Karmakar