Harshad Rajadhyaksha, Kainaz Karmakar and Sukesh Nayak